Zarząd Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego, informuje że na dzień na dzień  09 grudnia 2016 r. g. 17:30 zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów PZSiBA. Nadzwyczajne WZD odbędzie się w siedzibie Stołecznej Chorągwi ZHP przy ul. Piaskowej 4 w Warszawie.

Informujemy, iż na wypadek braku wymaganej w § 24 ust. 3. Statutu PZBSiA liczby delegatów drugi termin Nadzwyczajnego WZD został ustalony  na  dzień  09 grudnia 2016 r.  na  godz. 18.30 w tym samym miejscu.

 Porządek obrad
 
1.    Otwarcie Zgromadzenia
2.    Sprawdzenie listy obecności i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
3.    Wybór przewodniczącego
4.    Przyjęcie porządku obrad
5.    Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej
6.    Przyjęcie regulaminu dyscyplinarnego
7.    Przyjęcie regulaminu powołań do kadry narodowej
8.    Wybory uzupełniające członków Zarządu
9.    Wybory uzupełniające komisji rewizyjnej
10. Zamknięcie obrad

PZSiBA

Powrót