W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego (PZSiBA)
20-147 Lublin, Galeria Handlowa OLIMP, al. Spółdzielczości Pracy 36
NIP: 522-19-09-846
REGON: 010408503
KRS: 0000278566

 

2. PZSiBA nie powołuje inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych PZSiBA i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów, oraz uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu oraz odpowiadających temu celowi prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji działań statutowych. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wstąpienia do PZSiBA i brania udziału w działaniach podejmowanych przez PZSiBA w ramach swojej działalności statutowej. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PZSiBA przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest PZSiBA np. firmy księgowe, transportowe, agencje ubezpieczeniowe, biura podróży, hotele i inne.

 

5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług PZSiBA będą przetwarzane do czasu, aż Pan/Pani nie zgłosi sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

 

6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu wskazanym w pkt 3, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

 

Jeśli umowa zawarta między Administratorem a podmiotem w celu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu wskazanym w pkt 3 wskazywać będzie dłuższy niż 6-cio letni okres przetwarzania danych osobowych po zakończeniu pierwotnego celu przetwarzania, zastosowanie ma okres wskazany we wspomnianej umowie.

 

7. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO), do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.