MISTRZOSTWA POLSKI W BILARDZIE ANGIELSKIM

NAZWA TURNIEJU

MISTRZOSTWA POLSKI W BILARDZIE ANGIELSKIM

MIASTO

Warszawa

KLUB

147 Break - Zamieniecka

DATA

Od: 2019-07-20 10:00:00
Do: 2019-07-21 22:00:00

ZAPISY

Od: 2019-05-22 13:46:00
Do: 2019-07-18 21:00:00

KATEGORIA

Otwarte Mistrzostwa Polski

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupowy + Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Wiktoria Jędruszek

DODATKOWE INFORMACJE

UWAGA

Informujemy, że termin zapisów został przedłużony do czwartku, 18 lipca 2019 r. 

Zawodnicy zapisani do Mistrzostw Polski 6 REDS lub Shoot-Out otrzymają 50% zniżki w opłacie startowej do Mistrzostw Polski w Bilardzie Angielskim.

 

Cele zawodów
* wyłonienie Mistrza Polski w Snookerze w Bilardzie Angielskim
* promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play
* popularyzacja gier bilardowych

Miejsce zawodów
Klub 147 Break, ul. Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa

Termin
21 lipca 2019 r.
Szczegółowy program zawodów zostanie ogłoszony wkrótce.

Organizatorzy
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub 147 Break, Warszawa

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie i stawią się na odprawie zawodników w dniu rozpoczęcia zawodów oraz posiadają licencję sportową PZSiBA na rok 2019.

Licencje
Wszyscy zawodnicy biorący udział w mistrzostwach zobowiązani są do posiadania licencji sportowej PZSiBA na rok 2019. Licencję można uzyskać zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA lub u Sędziego Głównego przed rozpoczęciem zawodów.

Strój
* Regulaminowy strój PZSiBA - kod A

lub:
* Wizytowe spodnie/spódnica, wizytowe obuwie i gładka koszula z kołnierzykiem (długi rękaw) lub koszulka polo PZSiBA, polo klubu zrzeszonego w PZSiBA lub gładkie polo bez znaków graficznych.

Termin i miejsce zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 lipca 2019 r. do godz. 21:00 na stronie PZSiBA www.snooker.pl. 
Zapisu można dokonać po wcześniejszej rejestracji konta na stronie PZSiBA www.snooker.pl.

System i sposób przeprowadzenia zawodów
* Zawody zostaną rozegrane w dwóch etapach – faza grupowa i faza pucharowa.
* W fazie grupowej mecze będą przeprowadzone w systemie gry z ograniczeniem czasowym.
* Minimalny modus meczu grupowego – 1 x 45 minut.
* W fazie pucharowej mecze będą przeprowadzone w systemie gry do uzyskania 100 punktów, finał – do 150 punktów.

Kryteria ustalania kolejności zawodników w grupach
a/ wygrane mecze;
b/ różnica małych punktów;
c/ bezpośredni pojedynek.

Kryteria ustalenia kolejności rankingu turniejowego zawodników po grach grupowych
a/ miejsce w grupie;
b/ mecze nieprzegrane;
c/ różnica małych punktów;
d/ losowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące systemu rozgrywek zostaną przekazane podczas odprawy zawodników.

Sędziowanie
Przez cały turniej z wyjątkiem finału obowiązuje wzajemne sędziowanie.

Nagrody i tytuły
W zawodach nie ma nagród finansowych.
Zawodnicy otrzymują puchary za miejsca 1-3.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszty udziału w zawodach
Opłata startowa wynosi 80 zł i musi być uiszczona u Sędziego Głównego przed pierwszym meczem zawodnika.
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.

 


ZASADY GRY

I. DEFINICJE

1. Linia Bazy i Baza
Linia przebiegająca w odległości 29 cali (737 mm) od czoła dolnej bandy i równoległa do niej nazywana jest Linią Bazy.
Obszar pomiędzy tą linią, a dolną bandą nazywany jest Bazą.
Linia Bazy należy do Bazy.

2. Pole "D"
Strefa "D" jest półkolem wpisanym w Bazę, o środku w punkcie środkowym Linii Bazy (Punkt Bazy) i promieniu równym 11 i ½ cala (292 mm).

3. Punkty wyznaczone
Na podłużnej osi stołu określono cztery punkty wyznaczone:
a/ Punkt Główny (zwany Punktem Czarnym)
b/ Punkt Centralny (zwany Punktem Niebieskim)
c/ Punkt Piramidy (zwany Punktem Różowym)
d/ Punkt Bazy (zwany Punktem Brązowym)

4. Partia
Partia to okres gry od uderzenia otwierającego aż do momentu skończenia partii przez:
a/ zakończenie określonego czasu,
b/ osiągnięcie przez zawodnika określonej liczby punktów,
c/ poddanie partii przez zawodnika,
d/ przyznanie partii decyzją sędziego.

5. Mecz
Mecz jest określoną liczbą partii.

6. Bile
a/ Bila rozgrywająca (Bila rozgrywającego) - bila biała lub bila żółta
b/ Bile rozgrywane:
i. Bila rozgrywająca przeciwnika,
ii. bila czerwona.

7. Losowanie (Rozgrywka o rozbicie)
Formą wyboru otwarcia partii jest zagranie obu Bil rozgrywających z Linii Bazy (poza Polem “D”) w stronę górnej bandy i z powrotem przez obu zawodników jednocześnie.
O rozpoczęciu partii decyduje zawodnik, którego bila znajdzie się bliżej dolnej bandy.
Kontakt bili z bandą lub przekroczenie przez bilę podłużnej osi stołu skutkuje przyznaniem przeciwnikowi decyzji o rozpoczęciu partii.
Zawodnik decydujący o otwarciu partii ma również do wyboru kolor Bili rozgrywającej.

8. Hazard
Hazard to każde zagranie skutkujące wbiciem, które nie składało się z Kanonu, czyli:
a/ wbicie - gdy Bila rozgrywana trafia do kieszeni,
b/ wbicie Bili rozgrywającej - gdy Bila rozgrywającego, po kontakcie z Bilą rozgrywaną trafia do kieszeni,
c/ dwa wbicia,
d/ wbicie i wbicie Bili rozgrywającej,
e/ dwa wbicia i wbicie Bili rozgrywającej.

9. Kanon
Kanon ma miejsce wtedy, gdy Bila rozgrywającego uderzy dwie Bile rozgrywane podczas jednego zagrania.

10. Brejk
Brejk jest sumą punktów uzyskanych wskutek wykonywania punktowanych zagrań podczas jednego podejścia.

11. Bila w Ręce
Bila rozgrywającego jest “w ręce”:
a/ przed rozpoczęciem partii,
b/ kiedy została wbita do kieszeni,
c/ kiedy została wybita poza stół,
d/ w przypadku zaistnienia Bili stycznej .
Bila rozgrywającego pozostaje “w ręce” do momentu gdy:
a/ zostanie prawidłowo zagrana z pozycji “bila w ręce”,
b/ został popełniony faul, a Bila rozgrywająca znajduje się na stole,
c/ po faulu przeciwnika musi być zagrywana z Pola “D”.
Rozgrywający znajduje się w pozycji “bila w ręce” do momentu, gdy bila znajduje się w tejże pozycji.

12. Bila styczna
Jeżeli Bila rozgrywającego dotyka inną bilę, musi zostać z nią rozdzielona. Bila czerwona zostanie ustawiona na Punkcie Głównym, Bila rozgrywająca przeciwnika, jeżeli znajduje się na stole, zostanie ustawiona na Punkcie Centralnym, zaś rozgrywający gra z pozycji “bila w ręce”.

11. Bila na krawędzi kieszeni
a/ Jeżeli bila wpadnie do kieszeni nie będąc dotkniętą przez inną bilę, nie będąc jednocześnie elementem zagrania, jest ponownie ustawiana na poprzedniej pozycji i żadne związane z nią punkty nie są brane pod uwagę.
b/ Jeżeli bila taka mogła być dotknięta przez jakąkolwiek bilę biorącą udział w zagraniu, to:
i. jeżeli nie nastąpiło naruszenie niniejszych przepisów, bile ustawiane są na poprzednich pozycjach i ten sam rozgrywający powtarza to samo zagranie lub wykonuje inne według własnego uznania,
ii. jeżeli nastąpił faul, bile ustawiane są na poprzednich pozycjach i następny zawodnik ma do dyspozycji opcje jak po faulu.
c/ Jeżeli bila balansuje chwilę na krawędzi kieszeni i następnie wpada do kieszeni, jest zaliczana i niestawiana na poprzedniej pozycji.

12. Chybienie
Chybienie ma miejsce wtedy, gdy Bila rozgrywająca nie osiągnie kontaktu z Bilą rozgrywaną, kiedy obie Bile rozgrywane znajdują się w Bazie.

13. Faul
Faul ma miejsce wtedy, gdy został naruszony jakikolwiek z niniejszych przepisów.

14. Punkt Zajęty
Punkt wyznaczony uważamy za zajęty, jeżeli bila nie może być na nim ustawiona bez dotknięcia innej bili.

15. Gra “na czas”
Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik zwleka zbyt długo z wykonaniem lub wyborem zagrania, powinien ostrzec zawodnika, że może to spowodować przyznanie partii przeciwnikowi.

16. Niesportowe zachowanie
W przypadku odmowy kontynuowania partii lub zachowania będącego w opinii sędziego świadomie lub uporczywie niesportowym, włącznie z przedłużaniem czasu gry po ostrzeżeniu/upomnieniu, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w partii.
Sędzia powinien ostrzec zawodnika, że w przypadku powtórzenia się niesportowego zachowania może zostać zdyskwalifikowany w meczu.

II. ZASADY GRY

1. Opis gry
Bilard angielski jest grą dla dwóch osób lub stron.
Grę można scharakteryzować w następujący sposób:
a/ W użyciu znajdują się trzy bile: biała, bila żółta (lub oznaczona bila biała - dwoma lub więcej punktami dla identyfikacji) oraz bila czerwona.
b/ Zawodnik zdobywa punkty wbijając: Bile rozgrywane (Bilę rozgrywającą przeciwnika lub bilę czerwoną), Bilę rozgrywającą (własną), poprzez Kanon oraz kombinację tychże.
c/ Punkty zdobyte w zagraniu są dodawane do punktacji rozgrywającego.
d/ Punkty karne za faule są dodawane do punktacji przeciwnika.
e/ Taktyka stosowana podczas partii polega na pozostawieniu obu Bil rozgrywanych w Polu Bazy kiedy przeciwnik znajduje się w pozycji “bila w ręce”, tak aby uniemożliwić uderzenie bezpośrednie.
f/ Zwycięzcą partii jest strona lub zawodnik:
i. który jako pierwszy osiągnie ustaloną wcześniej liczbę punktów,
ii. który w określonym czasie zdobędzie największą liczbę punktów,
iii. któremu partia została poddana przez przeciwnika,
iv. któremu decyzją sędziego przyznano partię lub
iv. który w przypadku remisu uzyskał łącznie największą liczbę punktów.

2. Początek gry
Wybór Bili rozgrywającej i tego, kto rozpocznie partię może być dokonany poprzez losowanie lub w inny wzajemnie uzgodniony sposób.
a/ Ustalony porządek pozostaje niezmieniony przez całą partię.
b/ Czerwona bila znajduje się na Punkcie Głównym i pierwszy zawodnik rozpoczyna z pozycji “bila w ręce”.
c/ Partia rozpoczyna się w momencie, gdy Bila rozgrywającego zostanie ostatecznie ustawiona na stole i wejdzie w kontakt z końcówką kija, oraz:
i. kiedy zagranie zostało wykonane lub
ii. nastąpiło wyraźne określenie kierunku uderzenia Bili rozgrywającej.
d/ Jeżeli niewłaściwa bila użyta jest do uderzenia otwierającego, uderzenie jest unieważnione i partia musi rozpocząć się właściwą bilą.
e/ Po rozpoczęciu partii obowiązkiem rozgrywającego jest upewnienie się czy uderza odpowiednią bilę, nawet wtedy, gdy sędzia podał mu niewłaściwą bilę.

3. Sposób gry
a/ Zawodnicy określają porządek gry poprzez losowanie lub inny wzajemnie określony sposób.
b/ Tak ustalony porządek gry pozostaje niezmieniony przez całą partię.
c/ Partia rozpoczyna się w momencie, gdy Bila rozgrywającego zostanie ostatecznie ustawiona na stole i wejdzie w kontakt z końcówką kija, oraz:
i. kiedy zagranie zostało wykonane lub
ii. nastąpiło wyraźne określenie kierunku uderzenia Bili rozgrywającej.
d/ Zagranie jest prawidłowe, jeżeli nie zostanie naruszony żaden z przepisów gry.
e/ Jeżeli Bila rozgrywana zostaje wbita, ten sam zawodnik wykonuje następne zagranie:
i. z pozycji, w której bile zatrzymały się na polu gry lub
ii. jeżeli wbita została Bila rozgrywająca, lub bile się dotykają, zawodnik kontynuuje brejk z pozycji “bila w ręce”.
f/ Jeżeli rozgrywający w wykonanym zagraniu nie zdobywa punktów lub popełnia faul jego podejście kończy się.
g/ Następny zawodnik rozpoczyna grę z pozycji, w której bile zatrzymały się na polu gry lub, w wypadku faulu, ma dodatkową możliwość zagrania z pozycji “bila w ręce” oraz Bilami rozgrywanymi ustawionymi na punktach wyznaczonych zgodnie z zasadami gry.

4. Punktacja
2 PUNKTY
a/ Kanon - uderzenie obu Bil rozgrywanych podczas jednego zagrania (bili czerwonej oraz Bili rozgrywającej przeciwnika)
b/ Wbicie Bili rozgrywającej przeciwnika
c/ Wbicie Bili rozgrywającej (własnej) po wcześniejszym uderzeniu Bili rozgrywającej przeciwnika
d/ Wbicie Bili rozgrywającej (własnej) po Kanonie, w którym jako pierwsza uderzona została Bila rozgrywająca przeciwnika
e/ Uzyskanie punktów karnych po Faulu przeciwnika.
3 PUNKTY
a/ Wbicie bili czerwonej
b/ Wbicie Bili rozgrywającej (własnej) po wcześniejszym uderzeniu bili czerwonej
c/ Wbicie Bili rozgrywającej (własnej) po Kanonie, w którym jako pierwsza uderzona została bila czerwona

Jeżeli w jednym zagraniu został rozegrany więcej niż jeden Hazard lub kombinacja Hazardów oraz Kanon, punkty zdobyte za każdy z nich sumują się.
Możliwa suma punktów do zdobycia w jednym zagraniu - 10 punktów

5. Koniec partii i gry
W momencie upłynięcia wcześniej ustalonego czasu sędzia ogłasza “CZAS”.
Rozgrywający ma prawo dokończyć rozpoczęte zagranie, a zdobyte wówczas punkty zostają dodane do jego punktacji.
W przypadku gry na punkty, czyli do osiągnięcia przez zawodnika określonej liczby punktów, gra kończy się, gdy któryś z zawodników osiągnie lub przekroczy wymaganą liczbę punktów. Brejk zdobyty w takiej sytuacji zachowuje swoją ważność.

6. Gra z pozycji “Bila w ręce”
Bila rozgrywającego, grana z pozycji “w ręce”, musi być ustawiona w Polu “D” lub w dowolnym punkcie linii ograniczających Pole “D”.
a/ Zapytany sędzia powinien odpowiedzieć czy bila jest prawidłowo ustawiona (czy nie znajduje się poza Polem “D”)
b/ Jeżeli końcówka kija dotknie Bili rozgrywającego podczas jej pozycjonowania i sędzia jest pewien, że rozgrywający nie próbował wykonać zagrania, wówczas Bila rozgrywającego nie jest jeszcze w grze.
c/ Bila rozgrywającego musi być zagrana poza Pole Bazy. Jeżeli Bila rozgrywającego zetknie się z Bilą rozgrywaną, która znajduje się poza Bazą, Bila rozgrywającego jest traktowana jako zagrana poza Bazę, nawet jeżeli nie przekroczy jej linii.
d/ Bila rozgrywającego musi wejść w kontakt z bandą lub bilą znajdującą się poza Bazą przed ponownym znalezieniem się w Bazie lub uderzeniem innej bili znajdującej się w Bazie.
e/ Bila rozgrywającego może być zagrana od bandy znajdującej się w Polu Bazy zanim uderzy bilę znajdującą się poza Polem Bazy.
f/ Jeżeli Bila rozgrywana znajduje się w Bazie, żadna jej część nie może być zagrana bezpośrednio z pozycji “bila w ręce”, nawet jeżeli ta część znajduje się poza Polem Bazy.

7. Bila na Linii Bazy
Zapytany sędzia stwierdza czy bila znajduje się na Linii Bazy, w Bazie lub poza Bazą.

8. Ustawianie Bil rozgrywanych
a/ Jeżeli bila czerwona została wbita lub wybita poza stół, ma być ustawiona na Punkcie Głównym (Czarnym) lub:
i. jeżeli Punkt Główny jest zajęty, bila ma być ustawiona na Punkcie Piramidy (Różowym),
ii. jeżeli oba punkty Główny i Piramidy są zajęte, bila ma być ustawiona na Punkcie Centralnym (Niebieskim).
b/ Jeżeli bila czerwona została wbita kolejno dwa razy (lub więcej przez pomyłkę), zarówno z punktu Głównego, jak i Piramidy, bez połączenia z Kanonem lub innym Hazardem, ma być ustawiona na Punkcie Centralnym lub:
i. jeżeli Punkt Centralny jest zajęty, bila ma być ustawiona na Punkcie Piramidy,
ii. jeżeli oba Punkty - Centralny i Piramidy są zajęte, bila ma być ustawiona na Punkcie Głównym (co nie będzie liczone do sekwensu Hazardów).
c/ Po kolejnym wbiciu bili czerwonej i bez połączenia z Kanonem lub innym Hazardem, bila czerwona ma być ustawiona dwukrotnie na Punkcie Głównym, następnie raz na Punkcie Centralnym (jeżeli nie jest zajęty). Następnie bila czerwona powraca na Punkt Główny.
d/ Zapytany sędzia powinien udzielić odpowiedzi ile wbić bili czerwonej z wyznaczonego punktu miało miejsce.
e/ Bila znajduje się na punkcie wyznaczonym pod warunkiem, że została na nim ustawiona.
f/ Jeżeli inna bila dotyka bilę, która jest ustawiona na punkcie, bila ta nie jest już bilą ustawioną na punkcie, nawet jeżeli fizycznie się nie poruszyła.
g/ Zawodnik nie ponosi odpowiedzialności za błędy sędziego wynikające ze złego ustawienie bil na stole.

9. Ograniczenie Kanonów
Liczba kolejnych Kanonów, bez połączenia z Hazardami jest ograniczona do 75.
Po 70 kanonach sędzia ogłasza “70 KANONÓW”. Jeżeli sędzia nie ogłosił we właściwym czasie 70 Kanonów, rozgrywający ma prawo do 5 kolejnych Kanonów.
Na życzenie rozgrywającego sędzia powinien poinformować ile Kanonów zostało rozegranych.

10. Ograniczenie Hazardów
Liczba kolejnych Hazardów, bez połączenia z Kanonami jest ograniczona do 15.
Po 10 Hazardach sędzia ogłasza “10 HAZARDÓW”. Jeżeli sędzia nie ogłosił we właściwym czasie 10 Hazardów, rozgrywający ma prawo do 5 kolejnych Hazardów.
Na życzenie rozgrywającego sędzia powinien poinformować ile Hazardów zostało rozegranych.

11. Faul
Faulami są następujące zagrania:
a/ uderzenie innej bili niż Bila rozgrywająca
b/ uderzenie Bili rozgrywającej więcej niż jeden raz
c/ uderzenie gdy zawodnik nie dotyka podłogi stopą
d/ gra poza kolejnością
e/ nieprawidłowa gra z pozycji “bila w ręce”, w tym uderzenie otwierające
f/ uderzenie bili gdy ta znajduje się w ruchu
g/ spowodowanie przeskoku
h/ pchnięcie Bili rozgrywającej
i/ spowodowanie wybicia bili poza stół
j/ rozegranie większej liczby Hazardów niż 15
k/ rozegranie większej liczby Kanonów niż 75
l/ dotknięcie bili w grze inne niż dotknięcie Bili rozgrywającej końcówką kija podczas wykonywania zagrania
m/ uderzenie zanim sędzia ustawi bile na punktach wyznaczonych
n/ ominięcie wszystkich Bil rozgrywanych przez Bilę rozgrywającego

12. Po faulu
Jeżeli został popełniony faul, sędzia natychmiast ogłasza FAUL.
a/ Jeżeli rozgrywający nie wykonał jeszcze zagrania, jego podejście kończy się.
b/ Wszystkie punkty zdobyte w brejku przed ogłoszeniem faulu są zaliczane, ale rozgrywający nie otrzymuje punktów za zagranie, w którym został ogłoszony faul.
c/ Na wszystkie faule nałożona jest kara dwóch punktów, ale rozgrywający nie może otrzymać kary wyższej niż dwa punkty. Jego przeciwnik ma opcje do wyboru:
i. możliwość gry z miejsca gdzie zatrzymały się wszystkie bile.
Jeżeli faul spowodowany był wybiciem poza stół bili czerwonej, bila ta ustawiona będzie na punkcie wyznaczonym.
ii. możliwość gry z pozycji “bila w ręce”, czyli bilą czerwoną ustawioną na Punkcie Głównym oraz Bilą rozgrywającą przeciwnika ustawioną na Punkcie Centralnym.
d/ Jeżeli faul nie zostanie ogłoszony przez sędziego lub nie zostanie zareklamowany przeciwnika, jest uznany za niebyły.

13. Po chybieniu
Jeżeli rozgrywający chybił w pozycji “bila w ręce” i żadna Bila rozgrywana nie znajduje się poza Bazą, sędzia ogłasza CHYBIENIE. Kara dwóch punktów dodana zostaje do punktacji przeciwnika. Jakiekolwiek inne chybienie jest faulem.