PORS nr 1 - 147 Break Zamieniecka (Warszawa)

NAZWA TURNIEJU

PORS nr 1 - 147 Break Zamieniecka (Warszawa)

MIASTO

Warszawa

KLUB

147 Break - Zamieniecka

DATA

Od: 2019-02-16 11:00:00
Do: 2019-02-16 20:00:00

ZAPISY

Od: 2019-02-01 22:00:00
Do: 2019-02-15 21:00:00

KATEGORIA

PORS

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupowy + Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Maciej Grzegorz Lesiak

DODATKOWE INFORMACJE

PORS nr 1 - 147 Break Zamieniecka (Warszawa)

Prowadzący turniej
Maciej Grzegorz Lesiak
 

Cele zawodów
• Umożliwienie rywalizacji sportowej w celu wyłonienia 6 najlepszych zawodników awansujących do Pierwszej Ligi Snookera 1LS
• Promowanie działalności klubów sportowych
• Popularyzacja gry w snookera na szczeblu lokalnym
 
Organizator 
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego 
Klub 147 Break Zamieniecka
 
Termin
• Turnieje odbywają się w terminie wskazanym przez PZSiBA w kalendarzu rozgrywek dostępnym na stronie /www.snooker.pl/
• W zależności od liczby zapisanych zawodników oraz możliwości organizacyjnych Klubu turnieje mogą trwać 1-5 dni. O czasie trwania turnieju decyduje Organizator.
 
Warunki uczestnictwa
• W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, którzy zgłoszą swój udział we wskazanym terminie i stawią się na turnieju w wyznaczonym czasie. 
• Do udziału w rozgrywkach PORS nie są dopuszczeni zawodnicy grający w ligach PLS TOP16 i 1LS, a także osoby posiadające zaległości w opłatach wobec Klubów i/lub PZSiBA. 
• Zawodnik może się zapisać tylko do jednej wybranej lokalizacji w danym terminie PORS. 
 
Zapisy
• Zapisy do turnieju PORS w wybranej lokalizacji odbywają się w terminie wyznaczonym przez PZSiBA w kalendarzu rozgrywek dostępnym na stronie /www.snooker.pl/.
• Zgłoszeń do turnieju można dokonywać po rejestracji konta na stronie PZSiBA /www.snooker.pl/.
• Terminem zakończenia zapisów jest wtorek poprzedzający turniej do godz. 21:00.
• W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Organizatorem lub Koordynatorem rozgrywek.

Opłaty
• Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach PORS zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej w Klubie, w którym przystępują do turnieju.
• O wysokości opłaty startowej decyduje Klub, ale nie może być ona wyższa niż 60 zł.
• Zawodnicy przystępujący do turniejów PORS, a niefigurujący w rankingu PZSiBA, nie mają obowiązku posiadania licencji sportowej PZSiBA, ale zobowiązani są do wniesienia dopłaty z tytułu braku licencji.
• Dopłata z tytułu braku licencji wynosi 20 zł.
• Zawodnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Nagrody 
• Pula nagród w każdym turnieju PORS wynosi minimum 50% sumy opłat startowych i jest przeznaczana na nagrody finansowe i puchary. 
• Dopuszcza się zwiększenie puli nagród przez Organizatora.
 
Ubiór
• Podczas trwania całego turnieju dopuszczony jest strój dowolny.
 
System i sposób przeprowadzenia zawodów
• Turnieje w ramach PORS muszą być przeprowadzone na tych samych zasadach niezależnie od miejsca rozgrywek oraz zakończyć się we wskazanym przez PZSiBA terminie. 
• Turnieje rozgrywane są systemem grupy + puchar.
• Liczba grup oraz system przeprowadzenia rozgrywek uzależnione są od liczby zapisanych zawodników. 
• Minimalny modus w meczu finałowym – lepszy z 5. 
 
Rozstawienie zawodników
O rozstawieniu zawodników w grupach decyduje losowanie. 
 
Kryteria ustalania kolejności zawodników w grupach:
a/ wygrane mecze;
b/ bilans frejmów;
c/ bezpośredni pojedynek;
d/ dogrywka na czarnej bili;
e/ losowanie.
 
Kryteria ustalenia kolejności rankingu turniejowego zawodników po grach grupowych:
a/ miejsce w grupie;
b/ średnia BF/MR;
c/ najwyższy brejk;
d/ losowanie.
 
Koordynator cyklu PORS
Komisja Regulaminowo-Sędziowska PZSiBA 
kontakt: Wiktoria Jędruszek, e-mail: w.jedruszek@gmail.com

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rozgrywek PZSiBA dostępnym na stronie /www.snooker.pl/.