w Aktualności

 

                                                                                                             Lublin, dnia 19 czerwca 2023 roku

 

 

                  Szanowni Koledzy i Koleżanki,

                  zawodnicy i sędziowie Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego.

 

Jako sekretarz generalny Związku chciałbym Was poinformować o uchwałach i decyzjach podjętych przez Delegatów na ostatnim Walnym Zgromadzeniu PZSiBA. Jak już wiecie Delegaci wybrali nowego prezesa Zarządu, którym został kolega Wojciech Lembrych. Wybranie nowego prezesa wynikało z przepisów prawa i statutu Związku, a związane było z faktem rezygnacji z pełnionej funkcji przez kolegę Dominika Bystrzyckiego i czasowego jej przejęcia do czasu wyborów przez Kazimierza Olejniczaka. Delegaci podjęli także uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz sprawozdań poszczególnych Komisji Statutowych. Delegaci zdecydowali także o powołaniu Koordynatorów Związku: ds. Sportu Młodzieżowego, ds. Kadry Polski oraz ds. Sędziów.

Delegaci podjęli także dyskusję dotyczącą rozgrywek kobiecych, której konkluzja przedstawia podjęta przez nich uchwała. Dyskusja ta dotyczyła możliwości udziału w rozgrywkach zawodniczek transpłciowych. W dyskusji przedstawione zostały opinie i stanowiska władz światowego (IBSF) i europejskiego (EBSA) snookera oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niestety niewiele one pomogły delegatom w wypracowaniu stanowiska, gdyż instytucje te nie posiadają  jednoznacznych norm postępowania  i pozostawiają całkowita autonomię związkom krajowym. Także Ministerstwo Sportu w tej materii ma niewiele do zaproponowania – nie mają jasnych stanowisk ani wytycznych dla związków sportowych. Nie posiadają także żadnych materiałów edukacyjnych dla związków. Po wysłuchaniu żywiołowej dyskusji delegatów, argumentów na tak i na nie wypracowano rozwiązanie, które wydaje się być kompromisem dla środowiska kobiecego. Jak wiadomo dobry kompromis nigdy nie będzie zadowalał stron sporu, ale nie możemy także przejść do porządku dziennego nad faktem oporu środowiska kobiet co do gry zawodniczek transpłciowych. Różne międzynarodowe federacje sportów w ostatnich latach podejmowały tak różne decyzje co do startu zawodniczek po tranzycji płciowej, że jako PZSiBA nie czujemy się kompetentni co do podejmowania jednoznacznych decyzji, która może jeszcze zwiększyć spór a nie go rozwiązać.

                  Delegaci uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Zwyczajnym, które odbyło się 1 maja br. w Lwówku, w zw. z par. 27 ust. 1 oraz ust. 11, a także na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857) podjęli uchwałę w stosunku 15 głosów za, 3 przeciw i 3 wstrzymujące się, dotyczącą uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez PZSiBA osób transpłciowych. Delegaci zdecydowali o podziale rozgrywek sportu kobiecego na 2 formuły: turnieje cisgender(1) i turnieje cis+transgender(2). Turnieje te będą się odbywały w różnych terminach, tak aby wszyscy, którzy chcą i mogą w nich uczestniczyć mogli to zrobić i nie byli dyskryminowani. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie pomoże w znalezieniu kompromisu w naszym środowisku, a w przyszłości stanie się drogą do wzajemnego porozumienia i szacunku. Być może ta droga zakończy się połączeniem tych rozgrywek w jedną całość. Osobiście jako zarząd PZSiBA żywimy taką nadzieję.

Pisząc do Was ten list chciałem przedstawić Wam rzetelną informację, tak aby każdy z Was mógł sobie sam wyrobić zdanie o słuszności podjętych przez Delegatów decyzji.  Liczę na Wasze zrozumienie, bo temat jak pokazała dyskusja prowadzona między innymi na koncie FB jednej z zawodniczek Związku jest trudny i część osób potrzebuje czasu, aby się z nim oswoić.

Ze snookerowym pozdrowieniem

 

 

za Zarząd PZSiBA

Romuald Lenkajtis

/Sekretarz Generalny/