KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA KADRY NARODOWEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU SNOOKERA I BILARDA ANGIELSKIEGO

§ 1

1. Użyte w Karcie wyrażenia oznaczają:
a) Związek oznacza Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego;
b) Sponsor oznacza podmiot, który na podstawie zawartej ze Związkiem umowy posiada prawo do wykorzystania wizerunku członków kadry narodowej i posługiwania się ustalonym ze Związkiem tytułem;
c) Zawody oznaczają imprezę sportową bądź inne przedsięwzięcie związane ze snookerem lub bilardem angielskim, w której bierze udział członek kadry narodowej Związku;
d) Okres trwania zawodów oznacza:
– w przypadku imprezy odbywającej się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czas od momentu otwarcia do momentu zamknięcia zawodów;
– w przypadku imprezy odbywającej się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czas od momentu wyjazdu członka kadry narodowej na zawody do momentu jego powrotu;
– wszelkie wywiady, konferencje prasowe i inne uroczystości urządzane przez organizatora zawodów lub Związek, związane z imprezą, a odbywające się bądź organizowane przed otwarciem lub po zamknięciu zawodów albo w przypadku, gdy zawody odbywają się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przed wyjazdem lub po powrocie członków kadry narodowej.
2. Działalnością konkurencyjną jest działalność polegająca na oferowaniu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami tych samych bądź podobnych produktów lub usług przez jednego przedsiębiorcę, jakie znajdują się w ofercie przedsiębiorcy drugiego. Przedsiębiorstwa prowadzą względem siebie działalność konkurencyjną bez względu na formę prawną działalności, sposób dystrybucji lub docelową grupę konsumentów. Kryterium decydującym jest tożsamość lub podobieństwo oferowanych produktów bądź warunków i charakteru świadczenia usług.

§ 2

1. Członek kadry narodowej zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2010 nr 127 poz. 857) udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju Związkowi, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez umowy ze sponsorami oraz przez przepisy wewnętrzne Związku.
2. Sponsor jest uprawniony do wykorzystywania opisanych w ust. 1 praw wyłącznie przez czas trwania umowy zawartej ze Związkiem.
3. Zawodnik przed zakwalifikowaniem do kadry narodowej w zw. z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2010 nr 127 poz. 857) wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631, z póź. zm.).

§ 3

1. Członek kadry narodowej nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych, w tym w szczególności z praw do wizerunku, nazwiska, pseudonimu podejmując w celach marketingowych współpracę z podmiotem innym niż sponsor Związku.
2. Członek kadry narodowej ma obowiązek uzyskania zgody Związku na zawarcie umowy ze sponsorem indywidualnym.
3. Związek może nie wyrazić zgody na zawarcie przez członka kadry narodowej umowy ze sponsorem indywidualnym w sytuacji, gdy ustali, że zawarcie lub wykonanie takiej umowy mogłoby zaszkodzić interesom sponsora głównego lub relacjom Związku z innym sponsorem, z którym Związek ma już zawartą umowę.
4. Postanowienia ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania do umów zawartych przez zawodnika ze sponsorem indywidualnym przed powołaniem do składu kadry narodowej.

§ 4

1. Wykorzystywanie przez sponsora Związku prawa do wizerunku członków kadry narodowej w szczególności może polegać na: utrwalaniu, zwielokrotnianiu, przetwarzaniu, umieszczaniu w folderach, ulotkach i innych materiałach promocyjnych – w których treści umieszczony jest znak towarowy bądź inne oznaczenie identyfikujące sponsora bądź oferowane przez niego towary lub usługi – wizerunku członka kadry narodowej z powołaniem tytułu, jakim na mocy zawartej ze Związkiem umowy może się posługiwać.
2. Sponsor Związku może dokonywać utrwalenia wizerunku członka kadry narodowej:
a) każdorazowo w okresie trwania zawodów;
b) w trakcie trwania oficjalnych telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych Związku;
c) w trakcie trwania oficjalnych spotkań, związanych z działalnością Związku.
3. Związek poinformuje członka kadry narodowej o terminach oficjalnych telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych lub oficjalnych spotkań z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę uwarunkowania procesu szkoleniowego poszczególnych członków kadry narodowej.
4. Członek kadry narodowej ma obowiązek uczestniczyć w przedsięwzięciach,
o jakich mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 3, jeśli zostanie do tego wyznaczony decyzją Związku.

§ 5

1. Członek kadry narodowej może brać udział w zawodach, imprezach sportowych bądź przedsięwzięciach związanych ze snookerem lub bilardem angielskim innych, niż organizowane przez Związek, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Związku.
2. Członek kadry narodowej może zostać zwolniony z części bądź wszystkich obowiązków, o jakich mowa w niniejszej karcie, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Związku.
3. W porozumieniu ze Związkiem mogą zostać ustalone warunki dodatkowych lub zmienionych świadczeń zawodnika na rzecz sponsora.

§ 6

1. Członek kadry narodowej ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie określonych w niniejszej karcie obowiązków, włącznie ze skreśleniem ze składu kadry narodowej i dyskwalifikacją bądź zawieszeniem w prawach zawodnika.
2. Każdy przypadek naruszenia przepisów niniejszej karty będzie rozpatrywany indywidualnie.

§ 7

1. Członek kadry narodowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej karty oraz otrzymał taki sam jej egzemplarz jak egzemplarz niniejszy.

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………….. , w związku z powołaniem mnie przez Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego do kadry narodowej, będąc świadomy szczególnej roli, którą przyjdzie mi odegrać oraz mając na celu dobro polskiego sportu, zobowiązuję się w całym okresie powołania do tejże kadry przestrzegać postanowień karty praw i obowiązków członka kadry narodowej Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego

 

 

(miejscowość i data)                                                                        (podpis członka kadry narodowej)